Погода в Абае C
Курсы валют USD EUR RUB
Для слабовидящих

Абай ауданында балалар мен 18 жастан асқан адамдарға үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің жұмысы жөнінде

          2018ж. 26.04. Абай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде балаларға және 18 жастан асқан адамдарға үйде әлеуметтік көмек көрсетудің 1 бөлімшесі жұмыс істейді, онда 1 бөлімше меңгерушісі, 1 әлеуметтік қызмет бойынша кеңесші және 13 әлеуметтік қызмет бойынша маман 33 мүгедек бала мен 18 жастан асқан 32 адамға қызмет көрсетеді.

          Қызмет көрсету Қазастан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» және 2008 жылғы 29 желтоқсандағы «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Заңдарына сәйкес әзірленген         Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде қызмет көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандартына сәйкес жүргізіледі.

          Осы стандарт қызмет алушылардың тұрғылықты жері бойынша үйде қызмет көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған үйде қызмет көрсету ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің шарттары мен тәртібінің көлемі мен талаптарын белгілейді.

         Үйде қызмет көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер тәуліктің күндізгі уақытында :

          1) психоневрологиялық ауытқулары бар 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі мүгедек балаларға (бұдан әрі – балалар);

          2) тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедек балаларға (бұдан әрі – ТҚА бұзылған балалар);

          3) психоневрологиялық аурулары бар он сегіз жастан асқан мүгедектерге (бұдан әрі – он сегіз жастан асқан адамдар) көрсетіледі.

Үйде қызмет көрсету ұйымының негізгі міндеттері:

1) осы стандартта белгіленген көлемдерге сәйкес үйде қызмет көрсету жағдайында стандартқа сәйкес арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету;

2) қызмет алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, олардың жеке даму деңгейін арттыруға, әлеуметтендіруге және кіріктіруге бағдарланған арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету;

3) көрсетілетін арнаулы әлеуметтік қызметтің сапасын және тиімділігін арттыру болып табылады.

         Үйде қызмет көрсету ұйымының негізгі функциялары мыналар

      1) үйде қызмет көрсетуге мұқтаж қызмет алушыларды анықтау және есепке алу;

      2) дағдыланған әлеуметтік ортада қолайлы моральдік-психологиялық жағдай жасауға жәрдемдесу;

 

      3) қызмет алушыларға осы стандартқа сәйкес сауықтыру және әлеуметтік-оңалту іс-шараларын өткізуге бағытталған қажетті арнаулы әлеуметтік қызметтер кешенін ұсыну арқылы жан-жақты көмек көрсету;

      4) үй жағдайында мүгедектерге әлеуметтік, медициналық және кәсіптік оңалту жүргізу;

      5) қызмет алушылар мен оның отбасы мүшелерін әлеуметтік қызмет көрсетудің көлемі мен түрлері туралы хабардар ету;

      6) еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру және персоналдың біліктілігін арттыру;

      7) үйде қызмет көрсету ұйымының құрылтай құжаттарына сәйкес өзге де функциялар болып табылады.

Бөлімше келесі қызмет түрлерін көрсетеді:

1.      Әлеуметтік-тұрмыстық қызметтер;

2.      Әлеуметтік-медициналық қызметтер;

3.      Әлеуметтік-психологиялық қызметтер;

4.      Әлеуметтік-педагогикалық қызметтер;

5.      Әлеуметтік-еңбек қызметтері;

6.      Әлеуметтік-мәдени қызметтер;

7.      Әлеуметтік-экономикалық қызметтер;

8.      Әлеуметтік-құқықтық қызметтер.

          Бөлімше меңгерушісі ай сайын үйде әлеуметтік қызмет көрсету мамандарымен сабақ өткізеді. Апта сайын атқарылған тжұмыстар жөнінде жиналыс өткізіледі, ескертулер мен ұсыныстар қарастырылады.

         Әрбір қызмет көрсетілетін тұлғаға жеке жұмыс жоспарлары әзірленеді. Тоқсан сайын осы жоспарлардың мониторингі жүргізіледі, сондай-ақ апта сайын әлеуметтік қызметкерлермен әлеуметтік қорғау, білім беру, денсаулық сақтау саласында заңнаманы түсіндіру бойынша сабақ өткізіледі

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение социальной помощи на дому детям-инвалидам и лицам старше 18 лет

 

         Для создания эффективной системы помощи детям с ограниченными возможностями, решения проблем, связанных с их воспитанием, уходом, организацией их быта и досуга, обучения трудовой и профессиональной подготовки в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 июля 2002 года № 343 « О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями » с января 2003 года в отделе занятости и социальных программ Абайского района было организовано отделение социально-педагогической помощи на дому детям с ограниченными возможностями.

          

Обслуживание выполняется в соответствии со Стандартом оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения  в условиях оказания услуг на дому от 26 марта 2015 года № 165   разработанным в соответствии с Законами Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» и от 29 декабря 2008 года №114- 1V «О специальных социальных услугах».

Настоящий Стандарт устанавливает объем и требования к условиям и порядку предоставления специальных социальных услуг организациями надомного обслуживания.  А также определяет порядок деятельности организации надомного обслуживания, условия предоставления, прекращения оказания специальных социальных услуг

Специальные социальные услуги в условиях  оказания услуг на дому предоставляются в дневное время суток:

1) детям от 1,5 до 18 лет с психоневрологическими заболеваниями, нуждающимся в оказании специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому;                                                     

2) детям-инвалидам с выраженными или значительно (грубо) выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, приведшими к ограничению самостоятельного передвижения и самообслуживания второй и третьей степени;

         3) лицам   старше  18 лет с психоневрологическими заболеваниями,  нуждающимся  в  оказании  специальных  социальных   услуг  в   условиях  оказания  услуг  на  дому;            

         Основными задачами организации надомного обслуживания являются:

         1) предоставление специальных социальных услуг в соответствии со Стандартом в условиях оказания услуг на дому  в  соответствии с  установленными настоящим Стандартом  объемами;

         2)  оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции;

         3) повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг.

         Целями социальной помощи на дому детям и лицам старше 18 лет являются:

         раннее выявление врожденных и наследственных заболеваний, отклонений от нормального развития;

         профилактика отставания и нарушений в развитии детей, предупреждение тяжелых форм инвалидности;

         компенсация или восстановление физических, психических и иных способностей детей с ограниченными возможностями, реализации их социальных прав, содействие наиболее полной их социальной адаптации.

Отделением предоставляются следующие виды услуг:

         1. социально-бытовые услуги:

                   2. социально-медицинские услуги:

         3. социально-психологические услуги:

         4. социально-педагогические услуги:

          5. социально-трудовые услуги:

         6.социально-культурных услуг:

7. социально-экономических услуг:

         8. социально-правовые услуги:

При обращении для оказания государственной услуги предоставляются   следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению стандарта государственной услуги;

2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя с наличием индивидуального идентификационного номера(для идентификации личности);

3) медицинская карта по форме согласно приложению  стандарта государственной услуги;

4) копия выписки из индивидуальной программы реабилитации инвалида;

5) для детей – копия заключения психолого-медико-педагогической консультации.

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются услугополучателю.

 

                   Для получения более подробной информации необходимо обращаться по адресу: г.Абай, ул. М.Ауэзова, 30, 11 кабинет, контактный телефон:48112

© 2007—2019 Информационный портал Аппарата акима Абайского района