Погода в Абае C
Курсы валют USD EUR RUB
Для слабовидящих

Самарка ауылдыќ оќругініѕ аумаєында карантин тоќтату туралы

ЖОБА

 

 Самарка ауылдыќ оќругініѕ

 аумаєында карантин тоќтату

 туралы

 

 

          Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќантардаєы «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕына, Ќазаќстан Республикасыныѕ 2002 жылєы 10 шілдедегі «Ветеринария туралы» Заѕына сјйкес, Абай ауданыныѕ бас мемлекеттік ветеринариялыќ - санитариялыќ инспекторыныѕ 2018 жылєы 13 ќарашадаєы № 07-1-1-24/239 ўсынысыныѕ негізінде Абай ауданыныѕ јкімдігі

ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

          1. Абай ауданындаєы Самарка ауылдыќ округініѕ аумаєындаєы ірі ќара мал арасында  карасан ауруыныѕ таралуы бойынша ветеринариялыќ- санитариялыќ іс-шаралар кешенініѕ жїргізілуіне байланысты Абай ауданындаєы Самарка ауылдыќ округі аумаєында орнатылєан карантин алынып  тасталсын.

          2. Абай ауданы јкімдігініѕ 2018 жылєы 04 ќазандаєыніѕ № 40/01 «Самарка ауылдыќ округініѕ аумаєына карантин  белгілеу туралы (нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4971 болып тіркелген, 2018 жылєы 20 ќазандаєы "Абай - Аќиќат" газетінде жарияланєан) шешімініѕ кїші жойылды деп танылсын.

           3. Осы ќаулыныѕ орындалуын баќылау салаєа басшылыќ ететін аудан  јкімініѕ орынбасарына жїктелсін.

        

 

Абай ауданыныѕ јкімі                                                                              Б. Асанов

 

 

Јкімдік мїшелері:                                                                       М. Магзин

               Ј.А. Жїніспекова 

               К.Б. Ќабдујлиева

                                                                                                     Б.Ќ. Кґрпешова

               М.А Ахметов                                                                                                   

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       С.К. Мусин

© 2007—2019 Информационный портал Аппарата акима Абайского района