Погода в Абае C
Курсы валют USD EUR RUB
Для слабовидящих

Биография руководителя учреждения

Қысраунов Ерғали Диярұлы    

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

 «Абай ауданының кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі "ММ
басшысының м. а.
санаты E-R-1
И.о руководителя ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности  Абайского района» 
категория E-R-1

(место работы, должность, категория)

710326350087

(индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)

26.03.1971 г.

Туылған жерi/Место рождения

Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы Өспен кенті/ Карагандинская область Жанаркинский район п. Успенка

Ұлты/Национальность*

қазақ /Казах

Бiлiмi/Образование

Жоғарғы /Высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения

1999 ж., Қазтұтынушыодағы Қарағанды экономикалық университеті 1999 г./ Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности

Экономика және менеджмент/ Экономика и менеджмент                                       

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание

Жоқ/Нет

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств

Жоқ/Нет

Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг

Жоқ/Нет

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы/
Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс

әскери міндетті /Военнообязанный

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания

Жоқ/Нет

Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки

Мемлекеттік қызметке түсу үшін кедергі болатын мәліметтер жоқ (Қарағанды облысы ҚР ҰҚК Департаментінің 22.10.2015 ж. №6/1-959 дсп хаты бойынша)/
Сведениями препятствующими  для поступления на государственную службу не располагает (письмо Департамента КНБ РК по Карагандинской области от 22.10.2015 г. №6/1-959 дсп)

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим

16.11.2015ж / 16.11.2015 г.

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях

Жоқ/Не имеет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)

14.02.2017 жылғы № 692907823773-720706450675 Бірегей нөмерінің мәліметтері жоқ / Уникальный номер № 692907823773-720706450675 от 14.02.2017 г. сведений нет / 

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

14.02.2017 жылғы №692907823773-720706450675  бірегей номерінің мәліметтері жоқ /Уникальный номер № 009278987327-720706450675 от 14.02.2017 г. сведений нет

Бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки (дата и оценка)

05.04.2017 ж. – «қанағаттанарлық»
05.04.2017 г. – «удовлетворительно»

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации

2017 ж. – атқаратын мемлекеттік лауазымына сәйкес
2017 г. – соотвествует занимаемой государственной должности /

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки
(переквалификации) и повышения квалификации

20.10.2014ж. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін қайта даярлау туралы
О переподготовке квалификация государственных служащих  20.10.2014 г/

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию
Мөрдің орны
Место печати

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
  ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬКүні/ Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/ приема

босатылған/ увольнения

 

   
© 2007—2018 Информационный портал Аппарата акима Абайского района